CRIME PLAN 1.0

KUP TERAZULOTKADEMO

Specjalistyczny program pozwalający na opracowywanie szkiców, planów sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D miejsc zbrodni. Zawiera narzędzia, moduły oraz biblioteki dedykowane odwzorowaniu wyglądu miejsc zbrodni, a także relacji przestrzennych otoczenia, obiektów i ujawnionych śladów.

Przeźroczystość i wizualizacja pory dnia_Opady w dzień
Biblioteka sylwetek 2D i modeli 3D_Laboratorium

Rekonstrukcja zdarzenia

Proces projektowania odbywa się w środowisku 2D, na bazie którego generowana jest wizualizacja 3D. Program zawiera dedykowane moduły oraz biblioteki umożliwiające szybkie i sprawne odwzorowanie geometrii pomieszczeń i budynków wraz z ich umeblowaniem i wyposażeniem. Wśród nich znajdują się m. in. moduł rysowania ścian, wyboru różnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także typów dachów, zmiany pozycji ciała człowieka itp.

Punkty obserwacji sceny

Pozycja obserwatora może zostać ustalona w dowolnym punkcie dokumentowanej sceny. Pozwala to na przejrzyste prezentowanie materiału dowodowego oraz weryfikację zeznań świadków. Narzędzie to posiada wiele opcji m. in. możliwość wyświetlania jednocześnie kilku pozycji obserwacji sceny, zarządzanie punktami obserwacji czy też ich edycji.

Przeźroczystość i wizualizacja pory dnia

Opcja przeźroczystości szyb i okien pozwalająca na wizualizację i weryfikację m.in. zakresu widzenia i możliwości obserwacji dla osób znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowym udogodnieniem jest opcja wizualizacji różnego stanu atmosfery i pory dnia.

Rzut krzyżowy

Automatyczne generowanie w pełni metrycznego rzutu krzyżowego na podstawie przygotowanego modelu lub chmury punktów. Użytkownik może dowolnie definiować osie przekroju.

Infrastruktura budowlana

Zaawansowane moduły do projektowania infrastruktury budowlanej. Narzędzia do projektowania ścian, drzwi, okien, schodów czy stropów i dachów pozwalają odwzorować miejsce zdarzenia z dużą szczegółowością.

Drzwi i okna

Funkcja umożliwiająca dodawanie do istniejącej ściany otworów drzwiowych i okiennych. Możliwość definiowania typu, geometrii oraz wyglądu 2D i 3D.

Ściana i otwór w ścianie

Funkcja budowania ścian pozwala na wprowadzenie do rysunku elementu w kształcie prostopadłościanu, którego geometria utożsamiana jest z pojedynczą ścianą budynku. Użytkownik może dowolnie modyfikować jej wygląd w widoku 2D i 3D. Automat łączący kolejno wprowadzane, przecinające się ściany.

Narzędzie umożliwiające tworzenie obszarów w obrębie ściany, w których zostanie wykonany otwór.

Schody i filary

Narzędzie do dodawania różnych typów schodów. Rozbudowane możliwości edycyjne – definiowanie wymiarów całej konstrukcji oraz poszczególnych stopni, typu konstrukcji, poręczy, kolorystyki, położenia.

Możliwość dodawania dwóch typów filarów: okrągłych i prostokątnych.

Dach i strop

Automatyczne generowanie w pełni metrycznego rzutu krzyżowego na podstawie przygotowanego modelu lub chmury punktów. Użytkownik może dowolnie definiować osie przekroju.

Infrastruktura drogowa i elementy terenu

Specjalne funkcje i biblioteki wspomagające dokumentowanie terenu i otoczenia budynków. Narzędzia umożliwiające wprowadzanie elementów infrastruktury drogowej. Pozwalają na projektowanie rozbudowanych odcinków dróg i skrzyżowań.

Szczegółowy opis funkcji dostępny w zakładce PLAN

Import

Wprowadzanie innych dodatkowych informacji pozyskanych na miejscu zdarzenia w postaci plików eSURV, zdjęć, danych fotogrametrycznych, a także obsługa danych WMS.

Zdjęcia/Dane fotogrametryczne

Możliwość dodawania do sceny zdjęć wykonanych na miejscu zdarzenia. Wcześniej poddane przekształceniu fotogrametrycznemu zdjęcia mogą zostać wkomponowane do widoku płaszczyzny ścian lub podłóg.

eSURV

Import danych pomiarowych pozyskanych za pomocą systemu mapowania 3D eSURV.

WMS

Funkcja obsługi danych WMS. Możliwe jest zaimportowanie ortofotomap bezpośrednio z dostępnych serwisów internetowych tj.: geoportal, GoogleTM Maps, Zumi czy BingTM Maps.

Położenie ciała

Specjalny moduł położenia ciała umożliwiający pozycjonowanie sylwetki człowieka. Uniwersalne postacie kobiety i mężczyzny z możliwością zadawania parametru wzrostu. Podział ciała na 55 ruchomych części, co pozwala na ich dowolne ustawienie czy przedstawienie sylwetki w postaci rozczłonkowanej.

Pozycja i części ciała

Podział ciała na 55 segmentów zgodnie z anatomiczną ruchliwością ciała człowieka z dokładnością do poszczególnych paliczków palców.

Możliwość wizualizacji rozczłonkowanego ciała wraz z edycją ustalania pozycji i orientacji poszczególnych członków ciała względem osi XYZ.

Funkcja graficznego pozycjonowania poszczególnych części ciała

Wygląd

Dostępne w programie sylwetki kobiety i mężczyzny. Definiowanie dla postaci: wzrostu, koloru skóry, rodzaju wyświetlania sylwetki (Szkielet, Pole ograniczenia, Siatka).

Ubrania

Definiowanie dla postaci indywidualnych cech tj. zarost, fryzura oraz możliwość wyboru odzieży i obuwia

Biblioteki sylwetek 2D i modeli 3D

Biblioteka obiektów 2D/3D w różnych widokach skategoryzowano według kategorii: broń biała, broń palna, amunicja, ślady, laboratorium, mała architektura, meble, ludzie, zwierzęta, okna i drzwi, odzież i obuwie, przedmioty osobiste, rowery i inne, rośliny, AGD, RTV, wyposażenie pomieszczeń, narzędzia.

Sylwetki 2D i modele 3D

Biblioteka modeli pojazdów

Biblioteka sylwetek 2D i 3D pojazdów jedno i wielośladowych zintegrowana z bazą danych tak, aby można było nanosić na szkic sylwetki o cechach i wymiarach odpowiadających rzeczywistym parametrom pojazdów. Ponad 12000 skatalogowanych pojazdów.

Chmura punktów

Import chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego w różnych formatach. Może ona następnie służyć jako podstawa sporządzania planu 2D bądź szkicu, do prowadzenia pomiarów lub jako gotowy element wizualizacji 3D.

Szkice 2D

Zautomatyzowane tworzenie szkicu 2D i wizualizacji 3D na podstwie chmury punktów. Wybrane przekroje chmury są idealnym podkładem do rysowania rozkładu pomieszczeń i wyposażenia ich wnętrz. Tak przygotowany, w pełni metryczny rysunek może zostać wykorzystany jako dokument procesowy.

Pozycjonowanie obiektów

Narzędzie do szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania obiektów w scenie 3D. Aby zapewnić czytelność wydruku na szkicu 2D są one przedstawiane w postaci grafiki wektorowej.

Inne mechanizmy

CRIME PLAN jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przygotowywanie dokumentacji zdarzenia kryminalnego. Każdy użytkownik może przystosować program do swoich indywidualnych potrzeb.

Modyfikacja interfejsu

Każdy użytkownik programu posiada możliwość przystosowania interfejsu do własnych wymagań. Dzięki mobilnym paskom narzędzi, listwom menu i dokowaniu okien praca w środowisku Crime PLAN jest znacznie prostsza i szybsza.

Praca na warstwach

Projektując środowisko graficzne użytkownik może korzystać z dowolnie zdefiniowanych warstw obiektów. Takie podejście pozwala zachować przejrzystość szkicu i ułatwia pracę z bardziej skomplikowanymi projektami.

Punkty odniesienia

Dowolne ustalanie punktu obserwacji sceny. Układ odniesienia – położenie opisywane jest zgodnie z prawoskrętnym układem współrzędnych, a kąty zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej. Siatki odniesienia z edycją koloru oraz wielkości oczek, a także pomocnicze linie odniesienia

Wizualizacja 3D

Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie obiektów w scenie 3D. Automatyczne tworzenie wizualizacji 3D. Możliwość podglądu w trybie siatki 3D lub w trybie wypełnienia 3D

Elementy środowiska graficznego

Definiowanie obszaru nachylonego – topienia i kierunku nachylenia, punktu odniesienia – w tym jego wysokości, położenia. Możliwość tworzenia prymitywów 2D oraz 3D.

Wymiarowanie i pomiary

Rozbudowane narzędzia do wymiarowania pozwalają zaznaczyć na szkicu wybrane wymiary liniowe i kątowe. Możliwość dodania odnośników do wybranych elementów, skalowania i ustawienia odpowiednich parametrów wydruku.

Odnośniki i legenda

Narzędzia do dodawania, zarządzania i edycji odnośnikami i legendą. Możliwość włączania i wyłączania wyświetlania legendy, ustalania kolejności zawartych w niej elementów, różnych stylów wyświetlania. Kopiowania dowolnego zakresu odnośników w ramach jednego bądź kilku projektów. Różne systemy numeracji. Zablokowanie możliwości usunięcia legendy.

Znaczniki pozycji

Narzędzie do oznaczania na rysunku położenia i współrzędnych wybranego punktu – wybieranie kształtu i sposobu wyświetlenia wartości współrzędnych X, Y.

Pomiary

Narzędzia do pomiaru różnych wielkości na wykonywanym rysunku bez pozostawiania na nim trwałych śladów, m.in.: pomiar odległości, kierunku, kąta, pola powierzchni.

Linijka krzywoliniowa

Linijka krzywoliniowa pozwala na mierzenie odległości po dowolnym odcinku krzywej np. łuku drogi.

Skalowanie

Narzędzie do skalowania narysowanych lub zaimportowanych obiektów graficznych. Dopasowanie skali poprzez wprowadzenie jednego, znanego w rzeczywistości wymiaru.

Wydruk

Rozbudowane opcje wydruku. Definiowanie zakresu wydruku, skali, ilości stron, na których ma się zmieścić projekt.