SLIBAR+ 2.0

KUP TERAZULOTKADEMO

SLIBAR+ przeznaczony jest do analizy zdarzeń drogowych w oparciu o rozszerzoną o dodatkowe kryteria, graficzną metodę opracowaną przez prof. Alfreda Slibara. Program pozwala określić w przyjętym układzie odniesiena droga-prędkość prawdopodobne miejsce zdarzenia i/lub prędkość kolizyjną .

slibar_
Potrącenie pieszego_5

Zasada działania

Program  pozwala określić w przyjętym układzie odniesiena droga-prędkość prawdopodobne miejsce zdarzenia i/lub prędkość kolizyjną w następujących sytuacjach drogowych:

  1. Potrącenie pieszego przez pojazd samochodowy.
  2. Uderzenie pojazdu samochodowego w pojazd jednośladowy.
  3. Uderzenie motocykla w nieruchomą przeszkodę

Zderzenie jednośladu z samochodem

Podstawowym kryterium analizy tego typu zdarzeń jest odległość odrzutu kierującego pojazdem jednośladowym i/lub odrzut jednośladu. Drugim kryterium jest zależność rozrzutu odłamków szkła od prędkości kolizyjnej, przy czym zależność ta dotyczy zarówno szkieł pochodzących z jednośladu jak i z samochodu.

Potrącenie pieszego

Potrącenie pieszego może być analizowane w oparciu o kryteria:

  • droga hamowania samochodu,
  • odrzut pieszego,
  • rozrzut szkieł,
  • rozwinięcie pieszego,
  • kryterium użytkownika.

Zderzenie jednośladu z przeszkodą

Badaniom poddano przypadki, w których wysokość przeszkody była na tyle duża, że uniemożliwiła przejechanie przez nią, a równocześnie nie dochodziło do wtórnego zderzenia osób wyrzuconych z motocykla z przeszkodą. W tego typu zdarzeniach dochodzi do gwałtownego zatrzymania (lub znacznego zmniejszenia prędkości) pojazdu jednośladowego na przeszkodzie, co w efekcie skutkuje wyrzuceniem osób jadących na motocyklu na pewną odległość zależną od prędkości kolizyjnej i kąta (mierzonego względem poziomu jezdni) pod jakim kierujący lub pasażer zostali wyrzuceni z motocykla. Na podstawie badań ustalono, że kąty wyrzutu dla kierującego motocyklem i siedzącego za nim pasażera są różne.

Metodyka

Metoda A. Slibara, pierwotnie opracowania dla potrzeb analizy potrącenia pieszego, jest prostą graficzną metodą poszukiwania rozwiązań (punkt przecięcia krzywych). W klasycznej formie to metoda bardzo pracochłonna (konieczność ręcznego wykreślania krzywych) i obarczona ryzykiem popełnienia błędu. Zastosowanie programu niweluje te niedogodności.

Analiza odbywa się w jednym (globalnym) układzie współrzędnych, związanym z wybranym śladem. Położenie pozostałych śladów jest zapamiętywane poprzez przechowywanie współrzędnej przesunięcia wybranego śladu względem punktu odniesienia. Wybór globalnego układu odniesienia zależy od typu analizowanego zdarzenia i przyjętych kryteriów. Mogą wystąpić dwa przypadki:

  • jeżeli jednym z kryteriów jest zależność drogi hamowania od prędkości, wówczas program automatycznie przyjmie, jako globalny układ odniesienia, układ związany z samochodem, a początek układu umiejscowiony jest na wysokości przodu zatrzymanego samochodu,
  • jeżeli użytkownik nie korzysta z kryterium drogi hamowania lub wybrał zdarzenie polegające na uderzeniu motocykla w przeszkodę, o wyborze globalnego układu odniesienia decyduje, poprzez przypisanie wartości zero w miejscu położenia wybranego śladu. Oczywiste przy tym jest, że nie może to być ślad dowolny, a jedynie taki, którego położenie względem przyjętego układu opisane jest w funkcji prędkości i stanowi jedno z kryteriów zastosowanych w programie.

Praca z programem

Program wyposażony jest w szereg narzędzi ułatwiających pracę przy rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Wśród nich można wymienić m. in. zaawansowane możliwości wydruku oraz generowania raportów.

Raport

Automatyczne generowanie raportu zawierającego przyjęte założenia oraz numeryczny opis wyniku przeprowadzonej analizy.

Wydruk wykresu

Możliwość wydruku sporządzonego wykresu bezpośrednio z programu. Dodatkowo można go uzupełnić o wygenerowaną siatkę współrzędnych i legendę.

Wymagania systemowe

Program przeznaczony jest do pracy w 32/64 -bitowym środowisku Microsoft® Windows™ rodziny Windows NT, tj. Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista lub XP.

Do zainstalowania programu wymagane jest posiadanie napędu CD-ROM (funkcję napędu CD-ROM spełniają również napędy DVD-ROM czy nagrywarki CD-R/RW lub DVD-R/RW) lub połączenia z Internetem. Program nie stawia innych, dodatkowych wymagań systemowi Użytkownika.