REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Definicje:

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia –formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

Klient:

 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje teleadresowe i historia Zamówień.

Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.cybid.com.pl. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.cybid.com.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§1 WSTĘP

 1. Sprzedaż internetowa dostępna pod adresem cybid.com.pl prowadzona jest przez firmę:

CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok. L2, 31-234 Kraków

NIP: 678-24-04-989

REGON: 351339376

Numer KRS: 0000539139 – Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zwaną w dalszej części Regulaminu CYBID.

 1. Kontakt ze Sklepem:
  • telefoniczny: 12 665 40 10
  • adres poczty elektronicznej: biuro@cybid.com.pl
  • adres do korespondencyjny: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok. L2, 31-234 Kraków

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż Internetowa prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sprzedaży internetowej (za pośrednictwem Internetu), składania Zamówień, zawierania Umów sprzedaży oraz dostawy produktów.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać przeglądarkę internetową: IE w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 oraz włączoną obsługę Java Script.
 5. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 6. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
 7. Ceny podane na stronie internetowej są cenami netto, czyli nie zawierają podatku VAT.
 8. Ceny podane w opisach Towarów nie obejmują usług dodatkowych takich jak serwisowanie Towaru.
 9. Produkty dostępne w sprzedaży internetowej są wolne od wad fizycznych i prawnych, a także dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli.
 11. Informacje o Produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT, dostarczana Klientowi wraz z Towarem lub drogą elektroniczną.
 13. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 14. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej cybid.com.pl wypełniając formularz Zamówienia,
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres biuro@cybid.com.pl Zamówienie, zawierające dane niezbędne do jego realizacji wymagane w formularzu zamówienia,
  3. telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 12 665 40 10.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej, należy dokonać rejestracji oraz wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. W trakcie procedury Zamawiania należy wypełnić wszystkie wymagane pola w Formularzu Zamówienia.
 4. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu, Polityki Prywatności oraz pozostałych zgód.
 5. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) istnieje możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.
 7. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z firmą CYBID.
 8. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mailowy Klienta, który został podany w Zamówieniu przesłana zostaje automatyczna wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
 9. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 8.
 10. Klient może anulować lub dokonać zmian Zamówienia, nie później niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, w sytuacji gdy Towar nie został jeszcze wysłany.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia oraz wpłynięcia należności na rachunek bankowy CYBID (w przypadku przedpłaty przelewem).
 2. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy wybranego przez Klienta, na adres wskazany w formularzu Zamówienia lub dostarczane są do Klienta w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
 3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności albo braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, by ustalić dalszy tryb postępowania, w tym uzgodnić inny termin realizacji Zamówienia lub zmianę sposobu dostawy.
 4. Zamówiony Produkt wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych – Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub udostępniany do odbioru przez Klienta w siedzibie CYBID. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
 5. Koszt dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.
 6. W przypadku dostarczania Produktu za pośrednictwem dostawcy, odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki sporządza się Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 7. W przypadku dostarczania Produktu za pośrednictwem dostawcy, odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 5. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.
 8. Informacja o dostępności Produktu jest podana na stronie Sklepu oraz dostępna podczas rozmowy telefonicznej.

§5  PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
 2. gotówką przy odbiorze Produktu – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie CYBID;
 3. przelewem na rachunek bankowy CYBID.

§6 REKLAMCJE

 1. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient może odesłać do CYBID reklamowany produkt wraz z opisem niezgodności. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać produkt: CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c,lok. L2 31-234 Kraków
 2. Okres gwarancji danego Towaru jest wskazywany w opisie Towaru lub podawany na żądanie Klienta.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zwrotu produktu wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi CYBID.
 5. W przypadku wdania się w spór ze CYBID w związku z obsługą reklamacji produktu Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest przekazanie przez Klienta informacji (na adres CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok.L2, 31234 Kraków, tel. 12 665 40 10, fax 12 665 40 11, email: biuro@cybid.com.pl) o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 1. Zgłoszenie zwrotu towaru
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach:
  1. gdy przedmiotem umowy sprzedaży są programy komputerowe, bądź nagrania wizualne lub dźwiękowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana,
  3. gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Produktu na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §7 pkt. 2). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (opakowania i odesłania) na adres CYBID ponosi Klient.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, CYBID dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §7 pkt. 2.
 8. CYBID może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

§9 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. W przypadku Produktów, prezentowanych w Sprzedaży Internetowej, których producentem jest CYBID, spółka udziela na nie własnej gwarancji. W przypadku Produktów pozostałych obowiązuje gwarancja Producenta.
 2. Warunki udzielanej gwarancji dla Produktów prezentowanych w sprzedaży internetowej określone są w umowach licencyjnych lub dokumentach gwarancyjnych poszczególnych Produktów.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności.
 3. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez sprzedaż internetową. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.
 5. CYBID dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.
 6. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez CYBID jest zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr wniosku R000751/15.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez CYBID znajdują się w Polityce Prywatności.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy CYBID a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy CYBID a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy CYBID a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę CYBID.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 (Warunki licencji oprogramowania CYBID)