Regulamin Forum Użytkowników oprogramowania CYBID

 1. Firma CYBID udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego udziału komentarzy w serwisie (Forum Użytkowników) www.cybid.com.pl w celu wymiany informacji i opinii na publikowane tematy, szczególnie w zakresie dotyczącym oferty CYBID. Komentarze mogą być dodawane wyłącznie przez zalogowanych w serwisie użytkowników, posiadających Numer ID.
 2. Indywidualny Numer ID jest wysyłany w wiadomości mailowej potwierdzającej zakup oprogramowania CYBID. W razie problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@cybid.com.pl.
 3. Dostęp do pełnych funkcjonalności Forum może być zastrzeżony wyłącznie dla Użytkowników posiadających Numer ID, umożlwiający dostęp do indywidualnego konta Użytkownika.
 4. Logowanie do Forum wymaga: założenia Konta Klienta, tj. podania adresu e-mail stanowiącego login do serwisu, hasła oraz wpisania Indywidualnego Numeru ID.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Forum:
  1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Przeglądarka internetowa: IE w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 oraz włączoną obsługę Java Script.
 6. Firma CYBID nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika jego hasła przeznaczonego do rejestrowania się na Forum, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.
 7. Użytkownicy publikują komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Firma CYBID nie ponosi odpowiedzialności za te treści.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników w komentarzach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, seksualnej oraz propagujących przemoc.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, będących pomówieniami, zawierających dane osobowe.
 10. Forum nie jest miejscem reklamującym inne serwisy. Tego typu posty będą usuwane bez powiadomienia Użytkownika, który je zamieścił.
 11. Firma CYBID zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z regulaminem bez podawania przyczyn takiego działania.
 12. Udział w Forum jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminy oraz Polityki Prywatności CYBID.
 13. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez CYBID jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane za pośrednictwem Forum są przeznaczone do użytku wewnętrznego spółki CYBID i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów, którymi CYBID posługuje się przy prowadzeniu Forum. Użytkownik dysponuje prawem dostępu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzana i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością pełnego korzystania z Forum. Podanie danych jest dobrowolne.
 14. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez CYBID w zakresie korzystania z Forum w każdym czasie opuszczając strony Forum. Użytkownik może rozwiązać umowę o korzystanie z Forum w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika.
 15. Umowa na korzystanie z Forum zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Forum.
 16. Firma CYBID dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. CYBID zastrzega sobie czasowe wyłączanie Forum w związku z przerwami technicznymi oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych.
 17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. CYBID zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 18. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum winny być zgłaszane na adres e-mail: biuro@cybid.com.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.