PLAN 4.0

KUP TERAZULOTKADEMO

Program do sporządzania szkiców, planów sytuacyjnych i wizualizacji 3D z miejsc zdarzeń drogowych. Umożliwia odwzorowanie geometrii i wyglądu miejsca zdarzenia  oraz rodzaju i lokalizacji śladów. Dedykowane narzędzia i biblioteki pozwalają na sprawne i precyzyjne wykonanie dokumentacji rysunkowej niezbędnej do protokołu oględzin miejsca wypadku drogowego.

plan
plan

Zasada Działania

Przygotowywanie cyfrowej dokumentacji miejsca zdarzenia drogowego w oparciu o klasyczne pomiary wykonane drogomierzem kołowym lub nowoczesne techniki cyfrowe (system eSURV, drony, skaning laserowy, skaning światła strukturalnego). Szkic rysowany w przyjętym układzie SPO/SLO1/SLO2 w przestrzeni 2D  może być później wyświetlany jako wizualizacja 3D (PLAN w wersji 3D).
Moduły do projektowania odcinków dróg, skrzyżowań, torowisk o różnej geometrii i stopniu skomplikowania. Narzędzia umożliwiające uzupełnianie szkicu o elementy dodatkowe tj.: oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizatory, latarnie, słupki drogowe. Biblioteka sylwetek pojazdów wraz z bazą danych technicznych najpopularniejszych modeli.

Zastosowanie

Stosowany w pracy Policji (funkcjonariusze wydziałów ruchu drogowego), przez biegłych sądowych w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych, firmy ubezpieczeniowe i innych ekspertów dokumentujących lub analizujących zdarzenia drogowe. Umożliwia szybki przepływ wysokiej jakości danych pomiędzy kolejnymi etapami postępowania. Cyfrowa dokumentacja w postaci szkicu miejsca zdarzenia i wizualizacji 3D pozwalają na czytelną prezentację danych o miejscu wypadku. Plany sytuacyjne wykonane w programie stanowią gotowe środowisko ruchu, które można wykorzystać do prowadzenia analiz oraz symulacji ruchu i zderzeń w programie V-SIM.

Źródła danych

Szkic lub plan miejsca zdarzenia może zostać przygotowany w oparciu o wszystkie dostępne techniki pomiarowe jakie są obecnie wykorzystywane w trakcie oględzin miejsca zdarzenia. Użytkownicy mają również możliwość skorzystania z ogólnodostępnych danych pobieranych z serwisów WMS w postaci wysokorozdzielczych ortofotomap.  Program pozwala na import danych w postaci grafik, chmur punktów, modeli 3D, plików eSURV itp.

Wyniki

Efektem pracy w programie mogą być:

 • Szkice i plany sytuacyjne 2D miejsca zdarzenia w różnej formie i stopniu szczegółowości.
 • Gotowe środowisko ruchu dla prowadzenia analiz oraz symulacji ruchu i zderzeń.
 • Wizualizacje 3D pozwalające precyzyjnie zademonstrować scenę i punkty widzenia poszczególnych uczestników zdarzenia np.: przed sądem.

Dodatkowe korzyści

 • Cyfrowe repozytorium danych. Zgromadzone informacje zostają zapisane w jednym miejscu – w projekcie PLAN.
 • Łatwe przechowywanie informacji i ich archiwizacja.
 • Baza podkładów drogowych – możliwość wielokrotnego użytku raz opracowanego projektu geometrii drogi.
 • Intuicyjna edycja stworzonego projektu. Możliwość wprowadzania szybkich poprawek i ich wizualizacja bezpośrednio na sali sądowej.
 • Atrakcyjny, czytelny i zrozumiały materiał do prezentacji (przy jednoczesnym zachowaniu cech dokumentacji procesowej).

Drogi i Skrzyżowania

Specjalne moduły umożliwiające odwzorowanie dróg, skrzyżowań i torowisk. Projektowanie dróg wielojezdniowych wraz z uwzględnieniem nachyleń podłużnych oraz poprzecznych. Mechanizm ułatwiający łączenie odcinków dróg i skrzyżowań w większe fragmenty.

Infrastruktura drogowa i elementy terenu_Droga skrzyżowanie_1

Skrzyżowania

Kreślenie skrzyżowań o skomplikowanej geometrii z dowolną liczbą wlotów, w tym o wlotach przesuniętych (osie nie przecinają się we wspólnym środku).

Wprowadzanie parametrów:

 • kąt odnogi,
 • szerokość jezdni,
 • promień łuku jezdni,
 • promień łuku pobocza,
 • szerokość pobocza,
 • wysokość pobocza.

Dedykowane uchwyty do manualnych modyfikacji geometrii. Możliwość konfiguracji rodzaju nawierzchni, pochylenia i oznakowania.

Drogi

Generowanie odcinków dróg o złożonym profilu poprzecznym uwzględniające: krawężniki, pobocza, skarpy, rowy odwadniające, obniżenia terenu. Automatyczne rysowanie oznakowania poziomego według zadanego schematu. Dla każdego elementu drogi możliwość zdefiniowania rodzaju (asfalt, beton, kostka brukowa, trawnik itp.) i stanu jego  nawierzchni (sucha, mokra) wraz z przypisanymi im współczynnikami przyczepności i oporu toczenia.

Mechanizm do wyznaczania promienia łuku na podstawie długości cięciwy i strzałki.

Torowisko

Rysowanie torowisk kolejowych i tramwajowych z możliwością definiowania cech geometrycznych poprzez określenie rozstawu szyn, rozmiarów podkładu, rozstawu pomiędzy tymi podkładami.

Oznakowanie

Oznakowanie drogowe w postaci bibliotek znaków poziomych i pionowych. Zgodność geometrii i wymiarów z obowiązującymi rozporządzeniami.

oznakowanie-poziome-przykład-02

Pionowe

Biblioteka ponad 1500 najczęściej spotykanych, pionowych znaków drogowych, występujących na terenie Polski, Austrii, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Pogrupowane wg kategorii:

 • ostrzegawcze,
 • zakazu,
 • nakazu,
 • informacyjne.

Edycja parametrów wyglądu, w tym m. in. rozmiar tablicy, wysokość środka tablicy oraz średnica słupka.

Możliwość umieszczenia kilku tablic na jednym słupku.

Poziome

Zaawansowany moduł umożliwiający automatyczne rysowanie oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnych, strzałek, znaków poprzecznych oraz opisów szczegółowych  wzdłuż wprowadzonych odcinków drogi. Kontynuacja oznakowania na nowo dołączonym fragmencie drogi. W zależności od wybranego rodzaju oznakowania, możliwość rozmieszczania go wzdłuż prostej, krzywej Bezier’a lub wewnątrz wielokąta.

Infrastruktura Drogowa

Zestaw narzędzi do wprowadzania elementów infrastruktury drogowej. Możliwość definiowania różnego typu latarni, określania sygnalizacji świetlnej oraz dodawania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

latarnia

Sygnalizator świetlny

Różnego rodzaju sygnalizatory świetlne stosowane w ruchu drogowym. Sygnały dla:

 • kierujących pojazdami,
 • pieszych,
 • rowerzystów,
 • kierujących pojazdami komunikacji miejskiej.

Możliwość wyboru aktualnego stanu sygnału, który jest wyświetlany w widoku 2D i 3D.

Latarnia

Różne typy latarni:

 • drogowa,
 • parkowa-1 (z jednym kloszem),
 • parkowa-3 (z trzema kloszami).

Dla latarni drogowych możliwość ustalenia ilości lamp, ich rozstawu oraz długości wysięgnika.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Obiekty dodatkowe w postaci różnego typu słupków (możliwość nanoszenia pikietażu/kilometrażu). Ich uzupełnieniem są inne obiekty, które można wykorzystać do nanoszenia reprezentacji wszelkiego rodzaju elementów nie znajdujących swego odpowiednika w bibliotece programu, a stanowiących ważną, dodatkową informację o miejscu zdarzenia.

Baza Danych Pojazdów

Baza danych technicznych ponad 12 000 najpopularniejszych  pojazdów poruszających się po polskich drogach. Zintegrowana z biblioteką sylwetek pojazdów 2D/3D. Po wybraniu z bazy danych modelu pojazdu, plan sytuacyjny jest automatycznie uzupełniany o sylwetkę odpowiedniego typu z wymiarami zewnętrznymi i rozmieszczeniem kół odpowiadającym jego rzeczywistej  geometrii.

Kategorie

Dostępne kategorie pojazdów:

 • L1-5 Pojazdy jednośladowe i trójkołowe,
 • M1/N1 Samochody osobowe i dostawcze,
 • M2-3 Autobusy,
 • N203 Samochody ciężarowe,
 • O1-4.DA Naczepy,
 • O1-4.DB Przyczepy z wózkiem skrętnym,
 • O1-4.DC Przyczepy z osią centralną.

Dane techniczne

W bazie znajdują się następujące dane techniczne pojazdów:

Wymiary pojazdu:

 • długość,
 • szerokość,
 • wysokość.

Koło:

 • promień,
 • szerokość.

Rozmieszczenie kół:

 • liczba osi,
 • zwis przedni,
 • rozstaw osi.

Baza Sylwetek Statycznych

Funkcja Statyczna sylwetka umożliwia dodanie do szkicu obiektu graficznego. Za jej pomocą można oznaczyć położenie pojazdu, uczestników ruchu, roślin, zwierząt, śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia i wiele innych elementów. Bogata biblioteka symboli 2D i 3D umożliwia precyzyjne odtworzenie danej sytuacji wzbogacając rysunek o realistycznie wyglądające obiekty.

Pojazdy i elementy z nimi związane_Części pojazdu

Pojazdy i elementy z nimi związane

Oprócz rozbudowanej bazy pojazdów w programie znajdują się również sylwetki:

 • jednośladów,
 • pojazdów komunikacji zbiorowej,
 • samochodów osobowych,
 • samochodów ciężarowych,
 • przyczep,
 • naczep.

Możliwość wyświetlenia sylwetki kierowcy i pasażera z opcją zdefiniowania kolorów ich ubrania.

Elementy nie związane z pojazdami

Sylwetki reprezentujące m. in. : zwierzęta, rośliny, przedmioty osobiste, ubrania, narzędzia, broń i amunicję, infrastrukturę, wyposażenie wnętrz oraz ślady. Sylwetki mogą być dodawane w różnych konfiguracjach – w widoku z góry, z przodu, z boku lub z tyłu.

Ludzie i Położenie ciała

Sylwetki ludzi w widoku z góry, z przodu, z tyłu, z boku. Różne ustawienia, w tym między innymi: kierujący, pasażer, idący chłopak, biegnąca dziewczyna, stojąca kobieta, idący mężczyzna.

Unikalny obiekt graficzny Położenie ciała, który pozwala zaznaczyć położenie ciała w dowolnej pozycji. Do modyfikacji ułożenia wykorzystywane są specjalne punkty kontrolne, rozmieszczone w najważniejszych miejscach załamania sylwetki.

Obiekty uniwersalne

Wbudowane narzędzia do rysowania różnego rodzaju obiektów geometrycznych. Pozwalają na uzupełnienie projektu o elementy nieuwzględnione w bazach programu. Łatwe tworzenie, a także ich późniejsza edycja. Dla wprowadzonych obiektów możliwość manipulacji – grupowanie, nakładanie, obracanie, wyrównywanie, definiowanie wypełnienia, koloru, grubości linii itp.

Import Grafiki

Możliwość wprowadzania różnego rodzaju podkładów graficznych bezpośrednio z zasobów internetowych bądź z dostępnych materiałów lokalnych. Obsługa danych rastrowych w formatach *.bmp, *.dib, *.rle, *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.gif, *.tif, *.tiff, *.png, *.ico.

image3-1

PHOTORECT

Import metrycznych zdjęć, które zostały pozbawione wszelkich zniekształceń obrazowych takich jak:

 • skrót perspektywiczny,
 • dystorsja obiektywu,
 • brak skali,

po przetworzeniu w programie PHOTORECTPrecyzyjna dokumentacja skomplikowanych śladów między innymi w postaci dużej ilości rozproszonych elementów (np.: plamy krwi, płynów, fragmenty szkła) czy złożonych śladów kół.

Powstałe w wyniku przekształcenia ortoobrazy mogą być następnie wprowadzane do programu PLAN jako uszczegółowienie szkicu. Opcja skalowania umożliwia ich wpasowanie do rysunku i realistyczne odwzorowanie miejsca zdarzenia. Wykonywanie pomiarów położenia, orientacji oraz rozmiaru obiektów.

Pliki graficzne

Import rysunków w postaci rastrowej. Obsługiwane formaty plików graficznych: *.bmp, *.jpg, *.png, *.tiff.

WMS

Pobieranie fragmentów mapy lub ortofotomapy za pomocą usługi WMS. Program posiada funkcje wprowadzania adresu serwera WMS i definiowania zakresu wyświetlanego obszaru. Pozyskane materiały mogą służyć jako podkład w czasie tworzenia szkicu sytuacyjnego, ułatwiając w ten sposób nanoszenie różnych szczegółów sytuacyjnych tj. oznakowanie (poziome i pionowe), latarnie, słupki itp.

Warstwy_Warstwa z ortofotomapą

Standard WMS

WMS (Web Map Service) to standard udostępniania w Internecie danych geograficznych w postaci rastrowej. Pobrana mapa jest „wypożyczana” z serwera na czas pracy w programie. Każdorazowe uruchomienie projektu z zapisaną warstwą WMS powoduje próbę połączenia z wybranym serwisem.

Ortofotomapy dostępne za pomocą serwisów WMS to zwykle wysokorozdzielcze podkłady z różnych okresów. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest:

 • skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie pomiarów na miejscu zdarzenia,
 • łatwiejsze wykonywanie szkiców 2D,
 • tworzenie realistycznych wizualizacji 3D,
 • uzupełnienie informacji o miejscu zdarzenia, które nie zostały zebrane w czasie oględzin,
 • porównanie wyglądu miejsca w różnych latach,
 • uchwycenie zmian jakie zaszły w wyniku remontów i prac drogowych.

Ustawienia

Definiowanie zakresu pobieranej ortofotomapy w oparciu o współrzędne geograficzne miejsca zdarzenia.

Opcja zadawania przezroczystości dla całego obrazu lub wybranych kolorów.

Możliwość ustawienia położenia i orientacji względem przyjętego w projekcie układu odniesienia.

Chmury Punktów

Chmura punktów to precyzyjna, cyfrowa reprezentacja miejsca zdarzenia zastanego w momencie wykonywania pomiaru. Odpowiednio przeprowadzona dokumentacja umożliwia zarejestrowanie wszystkich szczegółów wybranego obszaru.

bus2

Dokumentacja 2D i 3D

Zautomatyzowane tworzenie dokumentacji miejsca zdarzenia na podstawie chmury punktów w PLAN wersja 3D.

Wykorzystanie chmury punktów do:

 • sporządzania precyzyjnych szkiców 2D,
 • przygotowywania realistycznych wizualizacji 3D,
 • szybkiego generowania przekrojów oraz rzutów na zadanych wysokościach,
 • wykonywania cyfrowych pomiarów geometrii miejsca zdarzenia, położenia śladów i ich wymiarów,
 • sprawdzania różnych punktów obserwacji (weryfikacja zeznań świadka, pokrzywdzonego, oskarżonego),
 • archiwizacji stanu miejsca zdarzenia i jego wielokrotnych oględzin.

Możliwość zmiany ustawień wyświetlania chmury w celu jej lepszej wizualizacji.

Ustawienia

Import metrycznej chmury punktów w formacie *.ptsMożliwość zdefiniowania poziomu szczegółowości chmury (ograniczenie ilości wczytanych punktów) w celu przyśpieszenia pracy na komputerach o słabszych parametrach technicznych.

Wygląd chmury 2D:

 • rozmiar bitmapy,
 • rozmiar punktu,
 • ustawienia przeźroczystości,
 • przekrój.

Wygląd chmury 3D:

 • rozmiar punktów.

Pliki *.eSURV

Import danych pozyskanych za pomocą systemu mapowania 3D eSURV. Możliwość definiowania parametrów importu. Szybka i intuicyjna obróbka szkicu roboczego.

esurv_p1-1

Dokumentacja 2D i 3D

Import danych *.eSURV do tworzonego szkicu w postaci punktów pomiarowych i obiektów. Możliwość zdefiniowania jakie informacje zostaną wyświetlone. Niewielki rozmiar pliku. Układ współrzędnych SPO/SLO1/SLO2 zdefiniowany wg parametrów przyjętych na instrumencie pomiarowym. Opcja importu kilku plików *.eSURV do jednego szkicu.

Pomiary *.eSURV zaimportowane do PLAN pozwalają na:

 • wydruk/zapis szkicu eSURV bez wprowadzania poprawek,
 • szybką edycję i przygotowanie szkicu 2D oraz wizualizacji 3D,
 • odczytanie danych niezbędnych do uzupełnienia protokołu oględzin miejsca zdarzenia,
 • powtórne wykorzystywanie szkiców (gotowy projekt z geometrią drogi może zostać uzupełniony o odpowiednio dopasowany plik *.eSURV zawierający tylko ślady).

Parametry importu

Import danych pomiarowych z możliwością wyboru wyświetlanych informacji. Dostępne opcje:

 • Lokalny układ współrzędnych
  • Oznaczenie SPO/SLO1/SLO2
 • Stanowiska pomiarowe
 • Zmierzone punkty
  • Pokaż numery pomiarów
  • Pokaż współrzędne
 • Wprowadzone obiekty
  • Pokaż nazwy obiektów
  • Utwórz odnośniki

Wizualizacja

Funkcja dostępna tylko dla wersji oznaczonej jako 3D. Umożliwia wyświetlanie przygotowanego szkicu w kilku trybach.Możliwość wyświetlania całej sceny z kilku punktów widzenia. Mechanizm definiowania warunków widzialności.

Capture

Widok 2D/3D/siatka

Wizualizacja sporządzonego planu w jednym z trzech trybów różniących się wyglądem i przeznaczeniem:

 • tryb 2D,
 • tryb siatki 3D,
 • tryb wypełnienia 3D.

Możliwość dowolnego poruszania się po scenie 3D oraz tworzenia wielu punktów obserwacji sceny niezależnie od wybranego trybu.

Warunki zewnętrzne i atmosferyczne

Możliwość zdefiniowania i zwizualizowania warunków zewnętrznych (pory dnia) i atmosferycznych (np.: zamglenie) jakie panowały na drodze w chwili zdarzenia. Funkcja pozwala dobrać odpowiednie parametry, dzięki czemu modelowane środowisko wiernie odzwierciedla rzeczywiste warunki. Dodatkowym elementem jest również możliwość wprowadzania informacji dotyczących poziomu lustra wody.

Dowolne punkty obserwacji 3D

Możliwość obserwacji odwzorowanego miejsca zdarzenia z różnych punktów/pozycji (perspektywy różnych obserwatorów lub uczestników zdarzenia). Możliwość sprawdzenia wielu wersji wydarzeń, zakresu widoczności itd. Funkcja Zrzut z ekranu pozwalająca na uzupełnianie dokumentacji o widok miejsca zdarzenia widziany z perspektywy kierowcy, pasażera, poszkodowanego, świadka itd.

Wymiarowanie

Narzędzia do wymiarowania pozwalające zaznaczyć na szkicu wymiary liniowe, krzywoliniowe i kątowe. Możliwość dodania odnośników do wybranych elementów, system ich numerowania i automatycznie tworzona legenda.

wymiarowanie-2

Odnośniki i legenda

Narzędzia do dodawania, zarządzania oraz edycji odnośnikami i legendą. Możliwość:

 • włączania i wyłączania wyświetlania legendy,
 • definiowania stylu wyświetlania legendy,
 • ustalania kolejności elementów zawartych w legendzie,
 • kopiowania dowolnego zakresu odnośników,
 • wybierania nazwy obiektu ze słownika,
 • korzystania z różnych systemów numeracji.

Znacznik pozycji

Narzędzie do oznaczania na rysunku położenia i współrzędnych wybranego punktu. W wybranym miejscu wstawiany jest znacznik o zadanym kształcie, któremu przypisane są wartości współrzędnych X, Y.

Linijka krzywoliniowa

Narzędzie umożliwiające pomiar odległości („drogi”) wzdłuż dowolnej krzywej. Pomocne przy wymiarowaniu śladów krzywoliniowych w postaci np.: śladów hamowania, zarzucania, wleczenia itp. Ułatwia wyznaczanie pozycji wybranych elementów na łuku drogi.

Inne Mechanizmy

Program został wyposażony w zestaw dodatkowych mechanizmów wśród których można wymienić rozbudowane możliwości wydruku, narzędzia do skalowania, znacznik pozycji, przymiary i linie odniesienia i wiele innych.

wydruk

Praca na warstwach

Możliwość przyporządkowania wszystkich wprowadzanych do projektu obiektów na warstwy co pozwala zachować odpowiednią organizację oraz przejrzystość szkicu. Poszczególne kategorie obiektów mogą być umieszczane w kolejnych warstwach. System zarządzania usprawniający pracę (kolejność wyświetlania, widoczność, przezroczystość, wydruk).

Wydruk

Użytkownik może dowolnie zmieniać opcje wydruku, a wśród nich m. in.:

 • skalę wydruku (domyślnie 1:200) lub ilość stron, które ma zająć wydruk,
 • zakres drukowania (wszystkie narysowane obiekty lub aktualnie widoczny fragment w obszarze roboczym),
 • drukowanie ramki wokół szkicu,
 • aktualnie wybraną drukarkę i jej ustawienia,
 • format papieru i jego opcje (tj. orientacja, marginesy).

Skalowanie

Projektowanie w programie odbywa się w skali 1:1. Pozwala to uniknąć pomyłek związanych z przeliczaniem wartości. Narzędzie do skalowania narysowanych lub zaimportowanych obiektów graficznych (np.: zrzuty ortofotomap). Dopasowanie skali poprzez wprowadzenie jednego, znanego w rzeczywistości wymiaru. Definiowanie dowolnej skali na potrzeby wydruku.

Siatka odniesienia

Program umożliwia wyświetlenie siatki odniesienia, która stanowi dodatkową pomoc w trakcie rysowania. Siatka może być dowolnie modyfikowana pod względem określenia jej początku, wielkości oczek oraz koloru.

Przymiary i linie odniesienia

Wokół okna dokumentu znajdują się paski przymiarów wskazujące aktualne wartości współrzędnych X i Y. Istnieje również możliwość dodania linii odniesienia, które są pomocne w trakcie rysowania szkicu i zaznaczenia linii np: Stałej Linii Odniesienia (SLO).