Program Cybid PLAN 6.0

Szybkie i precyzyjne szkice miejsc zdarzeń drogowych - Program PLAN 6.0

KUP TERAZ

CYBID PLAN 6.0 to kolejna wersja programu, który dzięki swojej skuteczności i intuicyjności już zdobył uznanie oraz zaufanie wielu użytkowników. To sprawdzone i docenione oprogramowanie wykorzystywane od wielu lat przez Policję, służby dokumentujące miejsce zdarzenia i Biegłych sądowych.

Przekonaj się, jak program PLAN 6.0 może uprościć i usprawnić Twoją pracę od dzisiaj:

Wykonaj szybko precyzyjny szkic oraz wizualizacje 3D miejsca zdarzenia drogowego.

Wykorzystaj  dane pochodzące z różnych technologii pomiarowych i źródeł informacji o terenie.

Zintegruj ze sobą różne dane i uzyskaj wierne odwzorowanie wyglądu miejsca zdarzenia i obiektów.

wizualizacja miejsca zdarzenia cybid plan 6.0

Podnieś efektywność pracy, korzystając z dostępnych w sieci zasobów mapowych.

Stwórz szkic dowolnego układu drogowego z oznakowaniem i infrastrukturą, korzystając dedykowanych modułów.

Uzupełnij w prosty sposób plan sytuacyjny obiektami 2D/3D z bibliotek pojazdów, śladów i infrastruktury.

Twórz nowej jakości cyfrową dokumentację, zapewnij powtarzalność procedur postępowania i wysokie standardy.

Zbuduj repozytorium szkiców miejsc zdarzeń, gdzie najczęściej dochodzi do kolizji lub wypadku i minimalizuj czas.

Łatwo udostępnij pliki do dalszej analizy w prowadzonym postępowaniu.

Jak program PLAN 6.0 pozwala na szybsze opracowywanie szkicu z miejsca zdarzenia drogowego?

Usprawniaj proces tworzenia szkicu, korzystając z wbudowanych narzędzi oraz specjalnych modułów kreślenia dróg i skrzyżowań, nanoszenia oznakowania, bibliotek sylwetek i bazy danych pojazdów. Rozbudowane możliwości konfigurowania odcinków dróg oraz predefiniowane zestawy zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami, szybkie łączenie z jednoczesnym dopasowaniem geometrii łączonych odcinków pomogą Ci sprawnie odtworzyć wygląd układów drogowych o dowolnej konfiguracji.

Jak program PLAN 6.0 pozwala efektywnie korzystać z ogólnodostępnych serwisów mapowych?

Najnowsze algorytmy programu PLAN 6.0 automatyzują i usprawniają obsługę dostępu do wysokorozdzielczych ortofotomap. Możesz teraz aktywnie i łatwo korzystać z publicznych, bezpłatnych danych mapowych udostępnianych przez Google Maps i Geoportal. Dzięki PLAN 6.0 łączysz korzyści obu serwisów i skutecznie wspierasz się w opracowaniu szkicu miejsca zdarzenia danymi zgromadzonymi w innych zasobach. Zapisuj pobrane ortofotomapy w tworzonym szkicu i kontynuuj pracę, nawet będąc offline.

Jak program PLAN 6.0 integruje dane z różnych technologii pomiarowych?

Możesz tworzyć cyfrowy szkic na podstawie danych zebranych na miejscu zdarzenia przy użyciu różnych metod i technologii pomiarowych. Możesz integrować dane z różnych systemów w ramach jednego projektu, co zapewni Ci możliwość dokładnego odtworzenia wyglądu miejsca wypadku i relacji przestrzennych pomiędzy śladami i obiektami zdarzenia. Rozwinięta funkcjonalność współpracy z chmurami punktów pozwoli na efektywne wykorzystanie danych 3D i wspiera szybkie tworzenie szkicu. Przekształcanie chmury punktów w trójwymiarowy teren i automatyczne dopasowanie geometrii dróg do profilu terenu gwarantuje zabezpieczanie danych w formie, która jest podstawą rzetelnej analizy i rekonstrukcji przebiegu zdarzenia.

cybid plan 6.0 funkcje

RYSOWANIE

Infrastruktura | Oznakowanie

Odtwórz dowolną konfigurację drogi wykorzystując wbudowane narzędzia: odcinek prosty, skrzyżowanie oraz rondo. Dodawaj uszkodzenia nawierzchni drogi w postaci dziur w jezdni czy wybrzuszeń. Przyspiesz swoją pracę korzystając z biblioteki oznakowania poziomego i pionowego i łatwo umieść je na sporządzanym planie. Uzupełniaj szkic o dodatkowe elementy infrastruktury drogowej.

Odtwarzanie odcinków dróg przy pomocy gotowych, predefiniowanych zestawów – droga w obszarze zabudowanym, droga dwupasmowa i inne.

Odtwarzanie układów drogowych w dowolnej konfiguracji z elementów składowych o proponowanych współczynnikach przyczepności i oporach toczenia skrzyżowania, pasy zieleni, chodniki, pobocza, jezdnie: asfalt, beton, bruk itp.

Definiowanie geometrii jezdni w oparciu o różne jej elementy, według wybranej strony jezdni lub jej osi, łuki tworzone w oparciu o promień bądź cięciwę i strzałkę.

Odtwarzanie uszkodzeń w nawierzchni np. w oparciu o zdjęcia uszkodzeń przetworzone w PHOTORECT.

Odtwarzanie geometrii w profilu poprzecznym i podłużnym (spadki, uskoki i nachylenia).

Automatyczne łączenie geometrii odcinków dróg i skrzyżowań w całość.

Elementy infrastruktury drogowej, biblioteki obiektów np: sygnalizacja świetlna, bariery, poręcze, separatory itp.

Kreślenie oznakowania poziomego z biblioteki utworzonej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dodawanie oznakowania pionowego, biblioteki znaków z pełną konfiguracją, w tym możliwość uzupełnienia o znaki własne.

PLAN 6.0. rysowanie1
PLAN 6.0. rysowanie2
PLAN 6.0. rysowanie3

IMPORT DANYCH

Pomiary z terenu | Dane zewnętrzne

Skorzystaj z zalet Systemu eSURV. Dobrze zdefiniowane parametry importu pozwolą na zapis szkicu bez wprowadzania poprawek. Możesz stosować najnowsze techniki pomiarowe (skanowanie laserowe i fotogrametria niskiego pułapu) i w pełni w programie PLAN wykorzystać możliwości jakie daje chmura punktów. Korzystaj z różnych źródeł danych przestrzennych, także w standardzie WMS, aby szkic jak najwierniej opisywał miejsce zdarzenia.

Dane uzyskane z pomiaru na miejscu.

Import geometrii obiektów z pomiaru bezpośredniego z wykorzystaniem systemem eSURV – tachimetrycznego pomiaru precyzyjnego.

Import obrazów przekształconych do postaci metrycznej – obrazy mogą posiadać georeferencję do pomiaru eSURV.

Ortofotoobrazy pozyskane z nalotów BSP.

Import chmur punktów ze skanowania laserowego (lub światła strukturalnego), cięcie warstwicowe chmur pozwalające na tworzenie przekrojów.

Dane zewnętrzne.

Import danych z numerycznego modelu (pokrycia) terenu.

Import modeli obiektów z zewnętrznych źródeł (.obj, .fbx, .stl, .blend itp.).

Import danych z lotniczego skanowania laserowego (LIDAR).

Import geometrii danych przestrzennych poprzez usługi sieciowe WMS:
– budynki,
– sieci i urządzenia infrastruktury uzbrojenia terenu,
– obiekty topograficzne.

Automatyczny import ortofotomap.

Leica eSURV
Chmura

BIBLIOTEKI

Pojazdów, przedmiotów i śladów | Ciało człowieka

Przyspiesz swoją pracę korzystając z bogatej biblioteki sylwetek statycznych i bazy danych pojazdów znajdujących się w programie PLAN. Dodawaj do szkicu gotowe obiekty, żeby dokładnie odwzorować położenie śladów i przedmiotów ujawnionych na miejscu zdarzenia. Przedstaw na szkicu dowolne ułożenie ciała człowieka.

Baza danych pojazdów to zbiór danych technicznych prawie 20 000 najpopularniejszych pojazdów poruszających się po polskich drogach.

W bazie dostępne są kategorie pojazdów:
– L1-5 Pojazdy jednośladowe i trójkołowe,
– M1/N1 Samochody osobowe i dostawcze,
– M2-3 Autobusy,
– N203 Samochody ciężarowe,
– O1-4.DA Naczepy,
– O1-4.DB Przyczepy z wózkiem skrętnym,
– O1-4.DC Przyczepy z osią centralną.

Baza jest zintegrowana z biblioteką sylwetek pojazdów 2D/3D.

Baza sylwetek statycznych umożliwia dodanie do szkicu elementu graficznego pojazdów (jednoślad, pojazd komunikacji zbiorowej, przyczepy, naczepy) i innych elementów niezwiązanych z pojazdami (zwierzęta, rośliny, przedmioty osobiste, ubrania, narzędzia, broń i amunicja, infrastruktura, wyposażenie wnętrz oraz ślady).

Możesz również wybrać sylwetki ludzi w różnych ustawieniach (kierujący, pasażer, idący chłopak, biegnąca dziewczyna, stojąca kobieta, idący mężczyzna) oraz w różnych widokach (z góry, z przodu, z tyłu, z boku). Obiekt “Położenie ciała” umożliwia konfigurację położenia ciała w dowolnej pozycji.

pojazdy_-1
Statyczna sylwetka_Pojazdy_5
pojazdy_

PRACA W ŚRODOWISKU 3D

Wizualizacja | Warunki zewnętrzne i atmosferyczne

Skorzystaj z możliwości jakie daje PLAN 3D. Możesz dowolnie poruszać się po scenie zdarzenia i tworzyć wiele punktów obserwacji tej sceny. Analizuj wersje zeznań osób biorących udział w zdarzeniu. Sprawdź też, jak wpłyną na ocenę zdarzenia warunki pogodowe.

Praca w widoku trójwymiarowym umożliwia wyświetlanie przygotowanego szkicu w kilku trybach:
– tryb siatki 3D,
– tryb wypełnienia 3D
– tryb naturalny 3D.

Możesz dowolnie poruszać się po scenie 3D oraz tworzyć wiele punktów obserwacji. Masz możliwość zdefiniowania przez siebie warunków środowiska takich jak: widoczność, opady deszczu, śniegu, gradu.

Możesz też definiować (zweryfikować) porę dnia, położenie słońca i księżyca na scenie.

Warunki zewnętrzne i atmosferyczne_Pogodny dzień
Warunki zewnętrzne i atmosferyczne_Noc i mgła
Warunki zewnętrzne i atmosferyczne_Poziom wody

DOKUMENTACJA

Wymiarowanie i opis | Wydruk

Wykorzystaj moduł generujący automatyczną legendę, czytelnie zwymiaruj obiekty. Pracuj na warstwach by zapewnić dobrą organizację i przejrzystość szkicu. PLAN daje możliwość wyboru wielu opcji wydruku, co pozwala na dobre przygotowanie dokumentacji dla organów procesowych.

Zorganizuj prace nad rysunkiem – utwórz warstwy, na których będziesz umieszczać poszczególne kategorie obiektów. Warstwy możesz wyłączyć z widoku lub też zablokować ich edycję, przenosić obiekty między warstwami i łączyć je między sobą.
Użyj narzędzi do wymiarowania i opisu dokumentów, aby szczegółowo opisać szkice i tym samym dobrze opisać miejsce zdarzenia. Na koniec umieść legendę, aby na dalszych etapach postępowania procesowego zapewnić najlepszą czytelność stworzonych dokumentów.

Zastosuj: wymiarowanie liniowe, krzywoliniowe i kątowe narzędzie do oznaczania na rysunku położenia i współrzędnych wybranego punktu, narzędzie umożliwiające pomiar długości („drogi”) wzdłuż dowolnej krzywej, narzędzie do dodawania odnośników, dla których możesz definiować style wyświetlania generowanie automatycznej legendy z ustalaniem kolejności elementów zawartych w legendzie i ich styl.

Sporządzoną dokumentację wydrukuj wykorzystując funkcję wydruku. Możesz dowolnie dostosować wydruk do swoich potrzeb wykorzystując opcje:
– skalę wydruku,
– liczbę stron wydruku,
– zdefiniować zakres wydruku.

Pracując w programie możesz eksportować mniejsze elementy takie jak metapliki (*emf)  – obrazki lub punkty odniesienia oraz (*txt) – dane liczbowe.

Takie wyeksportowane pliki można otwierać w innych programach jak Word lub Excel.

Dodatkowo PLAN umożliwia tworzenie zdjęć sceny zarówno w 2D, jak i 3D – można je zapisać jako osobne pliki (*png).

Odnośniki i legenda_Przykład 1
odnosniki_3
eSurv-dane-1

CYFROWE REPOZYTORIUM

Organizacja danych | Eksport

Zautomatyzuj tworzenie szkiców poprzez wykorzystanie podkładów z wcześniejszych zdarzeń. Bezpieczeństwo pracy zapewnione przez funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej. Możesz również wykorzystać przygotowane projekty w programie V-SIM jako gotowe środowisko do symulacji przebiegu zdarzenia drogowego.

Zgromadzone informacje zostają zapisane i archiwizowane w jednym miejscu – w projekcie PLAN. Możesz automatycznie tworzyć szkice podkładowe, zawierające informacje na temat infrastruktury drogowej.

Dane możesz ponownie wykorzystać przy dokumentacji nowego zdarzenia w tej samej lokalizacji – podkłady bez indywidulanych cech poprzedniego wypadku.
Szybka metoda generowania bazy podkładów, bez potrzeby manualnego przerabiania plików.

Pliki mogą być dostępne dla wszystkich funkcjonariuszy pracujących w jednostce

Zabezpieczenie przed utratą danych jest zapewnione przez funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej.

Plik aktualizowany jest  przy kolejnych zapisach dokumentu źródłowego. Funkcja zapewnia możliwość odzyskania projektu, w przypadku uszkodzenia źródła.

Potrzebujesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!