PLAN 4.0

KUP TERAZULOTKADEMO

PLAN przeznaczony jest do sporządzania planów sytuacyjnych z miejsc zdarzeń, w szczególności zdarzeń drogowych. Umożliwia odwzorowanie geometrii i wyglądu miejsca zdarzenia oraz rodzaju i lokalizacji śladów. Dedykowane narzędzia i biblioteki umożliwiają sprawne wykonanie przejrzystego planu sytuacyjnego 2D miejsca zdarzenia oraz wizualizacji 3D.

plan
plan

Drogi i skrzyżowania

Specjalne moduły pozwalają na odwzorowanie prostych odcinków dróg i łuków, w tym dróg wielojezdniowych wraz z uwzględnieniem nachyleń podłużnych oraz poprzecznych. Mechanizm ułatwiający łączenie odcinków dróg i skrzyżowań w większe fragmenty.

drogi-2

Skrzyżowania

Specjalny moduł umożliwiający kreślenie skrzyżowań o skomplikowanej geometrii z dowolną liczbą wlotów, w tym o wlotach przesuniętych (osie nie przecinają się we wspólnym środku) z możliwością dowolnej konfiguracji rodzaju nawierzchni, pochylenia i oznakowania.

Drogi

Generowanie odcinków dróg o złożonym profilu poprzecznym uwzględnia: krawężniki, pobocza, skarpy, rowy odwadniające, obniżenia terenu, automatyczne rysowanie oznakowania poziomego według zadanego schematu. Każdy element drogi definiuje rodzaj (asfalt, beton, kostka brukowa, trawnik itp.) i stan nawierzchni (sucha, mokra) oraz przypisane im współczynniki przyczepności i oporu toczenia.

Torowisko

Rysowanie torowisk kolejowych i tramwajowych z możliwością definiowania cech geometrycznych poprzez określenie rozstawu szyn, rozmiarów podkładu, rozstawu pomiędzy tymi podkładami.

Oznakowanie

Rozbudowana biblioteka oznakowania drogowego. Możliwość wprowadzania znaków poziomych i pionowych. Zgodność geometrii i wymiarów z obowiązującymi rozporządzeniami.

oznakowanie-poziome-przykład-02

Pionowe

Biblioteka ponad 1500 najczęściej spotykanych, pionowych znaków drogowych, występujących na terenie Polski, Austrii, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Zgodność z obowiązującymi rozporządzeniami. Pogrupowane wg kategorii (znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne).

Poziome

Zaawansowany moduł umożliwiający automatyczne rysowanie oznakowania poziomego wzdłuż wprowadzonych odcinków drogi. Wbudowane biblioteki oznakowania zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami. Automatyczna kontynuacja oznakowania na nowo dołączonym odcinku drogi. W zależności od wybranego rodzaju oznakowania, możliwość rozmieszczania go wzdłuż prostej, krzywej Bezier’a lub wewnątrz wielokąta. Możliwość odwzorowania oznakowania w każdy, nawet niestandardowy sposób.

Infrastruktura drogowa

Rozbudowany zestaw narzędzi do wprowadzania elementów infrastruktury drogowej. Możliwość definiowania różnego typu latarnii, określania sygnalizacji świetlnej, dodawania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków prowadzących (z możliwością wprowadzenia pikietażu drogi) itp.

latarnia

Latarnia

Umieszczanie na szkicu 2D i wizualizacji 3D latarni drogowych i parkowych. Dla latarni drogowych istnieje możliwość ustalenia ilości lamp, ich rozstawu oraz długości wysięgnika.

Sygnalizator świetlny

Różnego rodzaju sygnalizatory świetlne stosowane w ruchu drogowym w rzucie z góry z możliwością wyboru aktualnego stanu sygnału, który jest wyświetlany.

Dodatkowe obiekty

Obiekty dodatkowe reprezentujące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków (możliwość nanoszenia pikietażu/kilometrażu) i tablic. Ich uzupełnieniem są inne obiekty, które można wykorzystać do nanoszenia reprezentacji wszelkiego rodzaju elementów nie znajdujących swego odpowiednika w bibliotece programu, a stanowiących ważną, dodatkową informację o miejscu zdarzenia.

Baza danych pojazdów

Zintegrowana z biblioteką sylwetek pojazdów 2D/3D baza danych zawiera informacje techniczne dotyczące ponad 12 000 pojazdów. Po wybraniu z bazy danych modelu pojazdu, plan sytuacyjny jest automatycznie uzupełniany o sylwetkę odpowiedniego typu o wymiarach zewnętrznych i rozmieszczeniu kół odpowiadającemu jego rzeczywistej  geometrii.

Baza sylwetek statycznych 2D/3D

Funkcja Statyczna sylwetka umożliwia dodanie do szkicu obiektu graficznego. Za jej pomocą można oznaczyć położenie pojazdu, uczestników ruchu, roślin, zwierząt, śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia i wiele innych elementów. Bogata biblioteka symboli 2D i 3D pozwala lepiej odtworzyć daną sytuację wzbogacając rysunek o wyglądające bardziej realistycznie obiekty.

osobiste-1

Elementy nie związane z pojazdami

W tej kategorii możemy wymienić sylwetki reprezentujące m. in. : ludzi, zwierzęta, rośliny, przedmioty osobiste, ubrania, narzędzia, broń i amunicję, infrastrukturę, wyposażenie wnętrz oraz ślady. Sylwetki mogą być dodawane w różnych konfiguracjach – w widoku z góry, z przodu, z boku lub z tyłu.

Pojazdy i elementy z nimi związane

Oprócz rozbudowanej bazy pojazdów w programie znajdują się również sylwetki jednośladów, pojazdów komunikacji zbiorowej, samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i naczep. Mogą być one uzupełniane o sylwetkę kierowcy i pasażera, ponadto istnieje również opcja zdefiniowania kolorów ich ubrania.

Położenie ciała

Unikalny obiekt graficzny, który pozwala zaznaczyć położenie ciała w dowolnej pozycji. Do modyfikacji ułożenia wykorzystywane są specjalne punkty kontrolne, rozmieszczone w najważniejszych miejscach załamania sylwetki.

Import grafiki

Możliwość wprowadzania różnego rodzaju podkładów graficznych bezpośrednio z zasobów internetowych bądź z dostępnych materiałów lokalnych. Obsługa danych rastrowych w formatach *.bmp, *.dib, *.rle, *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.gif, *.tif, *.tiff, *.png, *.ico.

image3-1

WMS

Pobieranie fragmentów mapy lub ortofotomapy za pomocą usługi WMS (Web Map Service). Program posiada funkcje wprowadzania adresu serwera WMS i definiowania zakresu wyświetlanego obszaru. Pozyskane materiały mogą służyć jako podkład w czasie tworzenia szkicu sytuacyjnego, ułatwiając w ten sposób nanoszenie różnych szczegółów sytuacyjnych tj. oznakowanie (poziome i pionowe), latarnie, słupki itp. Istnieje możliwość zmiany przezroczystości obrazu, a także jego położenia i orientacji względem przyjętego w projekcie układu odniesienia.

Pliki graficzne

Import rysunków w postaci rastrowej. Obsługiwane formaty plików graficznych: *.bmp, *.jpg, *.png, *.tiff.

PHOTORECT

Import metrycznych zdjęć, które zostały pozbawione wszelkich zniekształceń obrazowych (skrót perspektywiczny, dystorsja obiektywu, brak skali) po przetworzeniu w programie PHOTORECT. Ortoobrazy te mogą być następnie skalowane, obracane i przesuwane.

Import danych 3D

Obsługa chmur punktów i danych wektorowych pochodzących z różnych systemów. Możliwość odczytu formatów *.eSurv, *.copsxmls, *.xyz, *.pts, *.wrl, *.obj, *.txt, *.asc, *.dxf.

bus2

eSURV

Importowanie wyników pomiarów terenowych wykonanych systemem eSURV. Na ich podstawie można przygotować szkic miejsca zdarzenia.

Więcej informacji na temat systemu w zakładce eSURV

Chmura punktów

Plan w wersji 3D pozwala na import i wyświetlanie chmur punktów w wielu formatach, dzięki czemu może współpracować z różnymi systemami skanowania. Istnieje również możliwość importu informacji z innych źródeł i ich późniejszej edycji oraz wizualizacji.

Wizualizacja

Funkcja dostępna tylko dla wersji oznaczonej jako 3D. Umożliwia wyświetlanie przygotowanego szkicu w kilku trybach – widok 2D, 3D oraz siatka. Dostępne jest również wyświetlanie całej sceny z kilku punktów widzenia np.: świadka, ofiary, oskarżonego. Mechanizm definiowania warunków widzialności.

Capture

Widok 2D/3D/siatka

Wizualizacja sporządzonego planu w jednym z trzech trybów różniących się wyglądem i przeznaczeniem: tryb 2D, tryb siatki 3D oraz tryb wypełnienia 3D.

Położenie punktu obserwacji i kierunek patrzenia jest dowolny – możliwość dowolnego poruszania się po scenie 3D oraz tworzenia wielu pozycji obserwacji sceny niezależnie od wybranego trybu.

Warunki zewnętrzne i atmosferyczne

Możliwość zdefiniowania i zwizualizowania warunków zewnętrznych (pory dnia) i atmosferycznych (np.: zamglenie) jakie panowały na drodze w chwili zdarzenia. Funkcja pozwala dobrać odpowiednie parametry, dzięki czemu modelowane środowisko wiernie odzwierciedla rzeczywiste warunki. Dodatkowym elementem jest również możliwość wprowadzania informacji dotyczących poziomu lustra wody.

Dowolne punkty obserwacji 3D

Możliwość obserwacji odwzorowanego miejsca zdarzenia z różnych punktów/pozycji (perspektywy różnych obserwatorów lub uczestników zdarzenia). Możliwość sprawdzenia wielu wersji wydarzeń, zakresu widoczności itd. Funkcja Zrzut z ekranu pozwalająca na uzupełnianie dokumentacji o widok miejsca zdarzenia widziany z perspektywy kierowcy, pasażera, poszkodowanego, świadka itd.

Warstwy

Możliwość przyporządkowania wszystkich wprowadzanych do projektu obiektów na warstwy co pozwala zachować odpowiednią organizację oraz przejrzystość szkicu. Poszczególne kategorie obiektów mogą być umieszczane w kolejnych warstwach. System zarządzania warstwami (kolejność wyświetlania, widoczność, przezroczystość, wydruk) usprawnia prace.

Wymiarowanie

Rozbudowane narzędzia do wymiarowania pozwalają zaznaczyć na szkicu wybrane wymiary liniowe, krzywoliniowe i kątowe. Możliwość dodania odnośników do wybranych elementów, system ich numerowania i automatycznie tworzona legenda.

wymiarowanie-2

Odnośniki i legenda

Narzędzia do dodawania, zarządzania i edycji odnośnikami i legendą. Możliwość włączania i wyłączania wyświetlania legendy, ustalania kolejności zawartych w niej elementów, kopiowania dowolnego zakresu odnośników w ramach jednego bądź kilku projektów. Różne systemy numeracji.

Linijka krzywoliniowa

Narzędzie umożliwiające pomiar odległości („drogi”) wzdłuż dowolnej krzywej. Pomocne przy wymiarowaniu śladów krzywoliniowych w postaci np.: śladów hamowania, zarzucania, wleczenia itp. Ułatwia wyznaczanie pozycji wybranych elementów na łuku drogi.

Obiekty uniwersalne

Wbudowane narzędzia do rysowania różnego rodzaju obiektów geometrycznych. Pozwalają na uzupełnienie projektu o elementy nieuwzględnione w bazach programu. Łatwe tworzenie, a także ich późniejsza edycja. Dla wprowadzonych obiektów możliwość manipulacji – grupowanie, nakładanie, obracanie, wyrównywanie, definiowanie wypełnienia, koloru, grubości linii itp.

Inne mechanizmy

Program został wyposażony w zestaw dodatkowych mechanizmów wśród których można wymienić rozbudowane możliwości wydruku, narzędzia do skalowania, znacznik pozycji, przymiary i linie odniesienia i wiele innych.

wydruk

Wydruk

Użytkownik może dowolnie zmieniać opcje wydruku, a wśród nich m. in.:

  • skalę wydruku (domyślnie 1:200) lub ilość stron, które ma zająć wydruk,
  • zakres drukowania (wszystkie narysowane obiekty lub aktualnie widoczny fragment w obszarze roboczym),
  • drukowanie ramki wokół wydruku,
  • aktualnie wybraną drukarkę i jej ustawienia,
  • format papieru i jego opcje (tj. orientacja, marginesy).

Narzędzie do skalowania

Specjalne narzędzie do zmiany skali narysowanych lub zaimportowanych obiektów graficznych. Pozwala szybko dopasować odpowiednią skalę poprzez wprowadzenie jednego znanego w rzeczywistości wymiaru.

Znacznik pozycji

Narzędzie do oznaczania na rysunku położenia i współrzędnych wybranego punktu. W wybranym miejscu wstawiany jest znacznik o zadanym kształcie, któremu przypisane są wartości współrzędnych X, Y.

Siatka odniesienia

Program umożliwia wyświetlenie siatki odniesienia, która stanowi dodatkową pomoc w trakcie rysowania. Siatka może być dowolnie modyfikowana pod względem określenia jej początku, wielkości oczek oraz koloru.

Przymiary i linie odniesienia

Wokół okna dokumentu znajdują się paski przymiarów wskazujące aktualne wartości współrzędnych X i Y. Istnieje również możliwość dodania linii odniesienia, które są pomocne w trakcie rysowania szkicu i zaznaczenia linii np: Stałej Linii Odniesienia (SLO).