GRAPHLOG 2.0

KUP TERAZULOTKADEMO

Program komputerowy wspomagający badania pisma ręcznego przeznaczony do analizy cech mierzalnych pisma i wspomagania wykonywania pomiarów w ekspertyzie dokumentów. Został opracowany we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie w ramach grantu nr 2 H02A 024 24.

graphlog42
grapholog

Zastosowanie

Program pozwala na:

 • wyeliminowanie błędów wynikających z użycia niedokładnej skali pomiarowej,
 • szybkie i precyzyjne przeprowadzanie dużej liczby pomiarów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich standaryzacji, powtarzalności i odtwarzalności,
 • gromadzenie wyników pomiarów w bazie danych i ich opracowywanie statystyczne.

 

Walidacja

GRAPHLOG poddany został walidacji, która potwierdziła jego dokładność, poprawność, powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. Więcej informacji o przeprowadzonych badaniach w artykule pt. „GRAPHLOG – komputerowy system wspomagający badania cech pisma ręcznego” opublikowanym w kwartalniku Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych, wydawanym przez Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikującym prace z zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych.

Wyniki opracowania

Wyniki wykonanych pomiarów mogą być również:

 • traktowane jako chwilowe i odczytane przez użytkownika,
 • przeniesione do innych programów,
 • zapisane we wbudowanej w programie bazie danych wraz z opisami badanej próbki pisma, celem dalszej analizy porównawczej.

Pomiary

Program pozwala na wyznaczanie podstawowych cech mierzalnych grafizmu. Dostępne są pomiary uniwersalne oraz szereg pomiarów specjalistycznych umożliwiających ocenę konkretnych cech próbki pisma ręcznego.

Uniwersalne

Sześć pomiarów uniwersalnych:

 • odległości między dwoma wyznaczonymi punktami,
 • wartości kątów nachylenia dowolnego elementu graficznego względem linii poziomej,
 • wartości kątów nachylenia pomiędzy dwiema dowolnymi liniami (elementami graficznymi),
 • średnice dowolnych elementów lub obszarów,
 • pola powierzchni wyznaczonych obszarów,
 • proporcje pomiędzy wielkościami pomiarowymi.

Specjalistyczne

Lista obejmuje następujące pomiary:

 • głębokość akapitu,
 • kąt nachylenia znaków (pisma),
 • kąt nachylenia konkretnego znaku,
 • odstęp między literami,
 • odstęp między wierszami,
 • odstęp między wyrazami,
 • pole powierzchni wyrazu, w tym podpisu,
 • proporcje części nadlinijnej do śródlinijnej,
 • proporcje części podlinijnej do śródlinijnej,
 • proporcje w konkretnej literze,
 • szerokość marginesu,
 • szerokość owalu,
 • szerokość wyrazu,
 • wysokość litery nadlinijnej,
 • wysokość litery podlinijnej,
 • wysokość litery śródlinijnej,
 • wysokość owalu.

Lista pomiarów specjalistycznych może być poszerzona przez użytkownika w zależności od potrzeb wykonywanej ekspertyzy.

Funkcje

Program umożliwia m.in dobieranie odpowiedniej skali do zaimportowanego obrazu, przeprowadzanie analiz statystycznych czy też generowanie raportu.

Skalowanie

GRAPHLOG automatycznie odczytuje rzeczywistą wielkość elementów graficznych tj. zapisów, nadruków itd., zapisaną w zaimportowanym pliku, przedstawiając je we właściwej skali. W razie, gdy informacja o skali nie jest zapisana w pliku graficznym lub jest niewłaściwa, program oferuje funkcję skalowania obrazu badanej próbki do jej rzeczywistych wymiarów.

Analizy statystyczne

Wyniki wykonanych pomiarów specjalistycznych automatycznie poddawane są podstawowej analizie statystycznej, która uwzględnia:

 • liczbę przeprowadzonych pomiarów,
 • średnią wartość z uzyskanych wyników,
 • wartości minimalne i maksymalne,
 • odchylenie standardowe.

Raport

Program umożliwia wygenerowanie raportu z przeprowadzonych pomiarów. Raport dostępny jest w wersji rozbudowanej (indywidualne wyniki pomiarów oraz wyniki ich analizy statystycznej) lub podstawowej (wyłącznie wynik analizy statystycznej).

Dodatkowe funkcje

GRAPHLOG posiada dodatkowe funkcje, które m.in. umożliwiają:

 • zaznaczanie i uwypuklanie istotnych cech wykonanego pomiaru,
 • nanoszenie komentarzy na plik graficzny oraz
 • wprowadzanie opisu cech mierzonej próbki pisma.

Do dyspozycji wykonującego pomiary pozostają: opisy tekstowe, linie, prostokąt, elipsa, wielokąt, łamana, krzywa Beziera, biblioteka symboli. Program wyposażony jest również w mechanizm OLE umożliwiający wstawianie dodatkowych obiektów graficznych.

GRAPHLOG zapewnia także: płynny dobór skali powiększania, pozwala pracować na warstwach obiektów, umożliwia zmianę kształtu naniesionych obiektów, ich grupowanie, a także wprowadzanie linii odniesienia, wektora CAD itd., co dodatkowo usprawnia prowadzenie analizy.