Polityka prywatności zgodna z RODO

Administratorem danych osobowych jest CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000539139, posiadająca NIP: 6782404989 oraz REGON: 351339376, telefon: (12) 665 40 10, mail: biuro@cybid.com.pl.

PLIKI COOKIES

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika oraz odpowiednio wyświetlić stronę internetową w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Użytkownik może przeglądać ofertę Sklepu Internetowego bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez rejestracji. Wyjątek stanowią dane zbierane automatycznie.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W CYBID

CYBID przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy z CYBID (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 2. realizacji zawartej z CYBID umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CYBID w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
 4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez CYBID (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrznych celów administracyjnych CYBID, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego CYBID (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W CYBID”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. księgowość CYBID,
 2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CYBID

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W CYBID” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej z CYBID umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CYBID w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez CYBID;
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez CYBID, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CYBID stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez CYBID danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez CYBID danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z CYBID, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z CYBID.