NOWA WERSJA PHOTORECT 2.0

KUP TERAZZESTAWIENIE NOWYCH FUNKCJIULOTKADEMO

Nowe funkcjonalności zapewniają automatyzację procesu przekształcenia, rozszerzone możliwości edycji obrazów oraz całkiem nowe formaty danych do przetwarzania. Możliwość przekształcania do postaci metrycznej nie tylko pojedynczych zdjęć, ale całych sekwencji, a nawet plików video! Nowe narzędzia cyfrowego przetworzenia obrazów w celu wydobycia z nich istotnych informacji. Możliwość przetwarzania do postaci metrycznej materiałów z kamer monitoringu, które zarejestrowały przebieg zdarzenia. Dodatkowy materiał do wykonywania analiz czy też uzupełnienia symulacji. Funkcjonalności przyśpieszające proces przekształcenia – wykorzystanie kodów kołowych i AprilTag, algorytmy ich automatycznej detekcji, wykorzystanie pomiarów z terenu (pliki *.eSurv) lub pochodzących z danych zewnętrznych (pliki *.txt lub *.csv).

Post_photorect_strona
Pomiar kodów kołowych za pomocą systemu eSURV

O programie

PHOTORECT to program służący do przetwarzania pojedynczych zdjęć, sekwencji oraz filmów z monitoringu lub wykonanych podczas dokumentacji miejsc zdarzeń losowych (drogowe, kryminalne, pożarowe itp.) do postaci metrycznej. Uzyskane ortofotografie czy pojedyncze klatki z filmów można wykorzystać do pomiarów położenia, orientacji oraz rozmiaru obiektów, uszczegółowienia planów sytuacyjnych oraz sporządzania analizy czasowo-ruchowej.

FOTOGRAMETRIA

Uzyskaj obrazy, na których możesz wykonywać pomiary dzięki wykorzystaniu zasad fotogrametrii. W łatwy sposób przekształcaj płaszczyzny ze zwykłych obrazów (zdjęcia, klatki filmu) do ich rzutu ortogonalnego.

Dowiedz się więcej

EDYCJA OBRAZU

Łatwo usuń wadę dystorsji za pomocą dedykowanych narzędzi. Dopasuj obraz do indywidualnych potrzeb dzięki opcjom zmiany rozmiaru i przycinania.

Dowiedz się więcej

VIDEO

Korzystaj z zapisów video z kamer zamontowanych
w pojazdach oraz kamer przemysłowych (ulicznych
i przytwierdzonych na budynkach). Generuj pojedyncze klatki do plików graficznych i wykorzystaj je w analizach zdarzeń drogowych oraz w sporządzaniu analizy czasowo-ruchowej.

Dowiedz się więcej

AUTOMATYZACJA

Pomiar kodów kołowych za pomocą systemu eSURV

Przyśpiesz swoją pracę dzięki zastosowaniu markerów fotogrametrycznych, które możesz umieścić wokół śladów przed wykonaniem zdjęcia. Wykorzystuj pomiary eSURV
do szybkiego wyznaczenia odległości niezbędnych do przekształcenia obrazu.

Dowiedz się więcej

FILTRY OBRAZU

Zastosuj filtry obrazów w celu wydobycia z nich istotnych informacji lub ukrycia danych wrażliwych (tj. rejestracje pojazdów, twarze przechodniów itp.).

Dowiedz się więcej

EKSPORT

Szkic z wykorzystaną ortofotografią

Wykorzystaj szeroki wybór dostępnych formatów zapisu
i eksportu wyników swojej pracy. Generuj filmy, sekwencje zdjęć lub pojedyncze zdjęcia dobierając parametry dopasowane do Twoich potrzeb. Importuj wygenerowane ortofotografie do programów CYBID (PLAN, V-SIM, CrimePLAN, CrimeSIM) bez potrzeby ręcznego ustawiania
i skalowania.

Dowiedz się więcej

FOTOGRAMETRIA

Zdjęcia cyfrowe to jeden z głównych elementów dokumentacji miejsca zdarzenia. Wraz z materiałami video stanowią nieocenione źródło do prowadzenia różnego typu analiz i rekonstrukcji przebiegu. Dzięki PHOTORECT możesz wykorzystać te dane również do wykonywania pomiarów. W celu przekształcenia „zwykłego” zdjęcia cyfrowego lub klatki filmu do postaci metrycznej muszą zostać spełnione następujące zasady:

 • przekształcana powierzchnia musi być płaszczyzną (np.: jezdnia, ściana budynku lub pomieszczenia)
 • na płaszczyźnie muszą być widoczne co najmniej cztery niewspółliniowe punkty, których wzajemne rzeczywiste odległości są znane (zostały dokładnie zmierzone lub można je wyznaczyć na podstawie standardowych wymiarów widocznych elementów tj. linie oznakowania poziomego, wymiary kostki brukowej itp.).

W PHOTORECT wykorzystano rektyfikację obrazów metodą transformacji rzutowej (2D), która pozwala na fotogrametryczne przekształcenie płaszczyzny odwzorowanej w perspektywie na jej rzut równoległy. Obraz, który został wykonany według wyżej wymienionych założeń, po transformacji stanowi kartometryczne odwzorowanie. Można go wykorzystać przy:

 • sporządzaniu i uzupełnianiu szkiców sytuacyjnych,
 • wykonywaniu pomiarów,
 • ustalaniu precyzyjnego kształtu, wymiarów i położenia śladów,
 • analizowaniu kompatybilności uszkodzeń,
 • analizach czasowo-przestrzennych

Wykorzystaj PHOTORECT i uzyskuj metryczne obrazy zawierające:

 • Dowolne ślady na jezdni lub innym terenie
 • Ślady plam krwawych na podłodze/ścianie
 • Deformacje zlokalizowane na boku pojazdu
 • Ślady po kulach na ścianie pomieszczenia/budynku
 • Ślady teaseologiczne i inne

EDYCJA OBRAZU

W swojej pracy masz styczność ze zdjęciami i materiałami video rozmaitej jakości. Możesz zmagać się z różnymi trudnościami takimi jak wady geometrii obrazu, niedopasowana rozdzielczość, czy źle wykadrowane ujęcia. PHOTORECT wychodzi naprzeciw tym problemom udostępniając narzędzia:

 • Usuwanie dystorsji

Dystorsja sprawia, że zamiast prostych krawędzi np.: linii oznakowania poziomego na jezdni czy krawędzi elewacji otrzymujemy krzywe, które wyginają się do środka lub do krawędzi obrazu. Zdjęcie z widoczną dystorsją jest nieprzydatne do wykonywania pomiarów, dlatego przed transformacją obrazu do postaci metrycznej skorzystaj z intuicyjnych w użyciu narzędzi do usuwania dystorsji.

 • Przytnij i Wymaż

Jeśli obrazy przeznaczone do analizy zawierają nadmiarowe albo zbędne treści. Zaznacz obszary wybrane do usunięcia lub pozostawienia i użyj narzędzia Przytnij aby zmienić rozmiar zdjęcia lub narzędzia Wymaż aby zlikwidować niepotrzebne treści, ale zostawić oryginalny rozmiar.

 • Zmień rozmiar

Dopasuj obraz, z którym pracujesz do swoich potrzeb dzięki opcji zmiany rozmiaru.

VIDEO

Bardzo często do materiału dowodowego trafiają pliki filmowe z zapisem przebiegu zdarzenia lub jego skutków. Zapisy mogą pochodzić z kamer w pojazdach czy przemysłowych (ulicznych i przytwierdzonych na budynkach). PHOTORECT odczyta, a także przetworzy do postaci metrycznej takie dane i umożliwi ich wykorzystanie w analizach zdarzeń drogowych oraz w sporządzaniu analizy czasowo-ruchowej.

Praca z plikami video w PHOTORECT odbywa się na zdefiniowanej klatce reprezentatywnej. Możesz na niej wykonywać dowolne działania za pomocą narzędzi programu – usuwanie dystorsji, wycinanie, filtry, transformacja do postaci metrycznej. Wszystkie zmiany jakie wprowadzisz na wybranej klatce możesz później automatycznie przenieść na pozostałe klatki korzystając z opcji eksportu.

Zapisz wybrane klatki z filmu do pojedynczych plików graficznych. Uporządkuj swoje dane poprzez ustalenie dowolnej nazwy dla serii plików wykorzystując takie parametry jak: prefiks, numeracja, sufiks. Dowolnie definiuj format i ustawienia plików, aby dopasować je do indywidualnych potrzeb danego zdarzenia.

AUTOMATYZACJA

Wiemy jak ważne w Twojej pracy są czas i dokładność, dlatego PHOTORECT został wyposażony w szereg narzędzi, które pozwalają automatyzować proces przekształcenia. Wpływa to nie tylko na przyśpieszenie Twojej pracy ale także na wyeliminowanie błędów i pomyłek. Skorzystaj z możliwości:

 • Wydruku markerów fotogrametrycznych

Markery fotogrametryczne to znaczniki, które możesz umieścić wokół obszaru do przekształcenia przed wykonaniem zdjęcia. Ułatwią wykonanie pomiarów oraz późniejsze zlokalizowanie punktów odniesienia na zdjęciach. Możesz dowolnie skonfigurować swoje markery fotogrametryczne i dopasować je do warunków w jakich najczęściej pracujesz poprzez wybór typu, rozmiaru czy kolorystyki.

 • Automatycznego wykrywania markerów na zdjęciu

Jeśli na obrazie znajdują się markery fotogrametryczne typu AprilTag lub Kody Kołowe to możesz uruchomić algorytm, który samodzielnie je zlokalizuje. Ominiesz etap manualnego wskazywania punktów, a także unikniesz ewentualnych pomyłek.

 • Wyznaczania odległości na bazie plików *.eSurv, *.csv lub *.txt

Policjanci z wydziałów Ruchu Drogowego w swojej pracy powszechnie wykorzystują system eSURV do wykonywania pomiarów. Dysponując takim plikiem możesz automatycznie wyznaczyć odległości pomiędzy punktami zaznaczonymi na zdjęciu. Wystarczy, że wczytasz plik *.eSurv do programu, a pomiary dopasują się na podstawie tej samej nazwy do odpowiednich punktów. Nie masz dostępu do pliku *.eSurv? To nie problem, możesz przygotować pliki ze współrzędnymi punktów w programach CYBID i również wczytać je do programu PHOTORECT.

 • Automatycznego wpasowania wyników do projektu w programach CYBID

Każda ortofotografia wygenerowana w PHOTORECT po zaimportowaniu w dowolnym programie CYBID zachowa swoją skalę. Co więcej jeśli do przekształcenia zostały wykorzystane współrzędne punktów to po imporcie ortofotografia zostanie umieszczona w odpowiednim miejscu na szkicu. Nie ma potrzeby przesuwania czy obracania!

FILTRY OBRAZU

Pracując z różnego rodzaju obrazami na pewno zdajesz sobie sprawę, że nie ma zdjęć idealnych. Czasem żeby wydobyć istotne informacje ze zdjęcia trzeba poprawić jasność czy kolorystykę. Innym razem konieczne jest ukrycie danych wrażliwych. W takich przypadkach PHOTORECT również przychodzi z pomocą, dzięki czemu nie potrzeba już dodatkowego oprogramowania do edycji zdjęć. Dostępne są filtry:

 • Jasność i kontrast- Popraw prześwietlone lub niedoświetlone zdjęcia.
 • Poziomy – Popraw zakres tonalny i balans kolorów obrazu.
 • Rozmycie – Ukryj dane wrażliwe.
 • Wyostrzenie – Uwypuklij istotne elementy obrazu.
 • Barwa, nasycenie, jasność – Dopasuj barwę, nasycenie i jasność dla określonego zakresu kolorów na zdjęciu.
 • Balans kolorów – Podkreśl lub przygaś wybrane odcienie na zdjęciu.
 • Negatyw – Pracuj z obrazami wykonanymi w porze nocnej.

EXPORT

W ramach swojej pracy potrzebujesz generować różnego rodzaju pliki do dalszego udostępniania, pracy w innych programach czy zamieszczenia w opinii. PHOTORECT umożliwia eksport efektów opracowania w postaci:

 • Filmów

Dopasuj liczbę klatek i rozmiar wynikowego pliku video. Ustaw własne tempo, wybierz kodek oraz format zapisu.

 • Sekwencji zdjęć

Wyeksportuj pojedyncze klatki z materiału video w celu wykonania dokładnej analizy zdarzenia.

 • Pojedynczych ortofotografii

Zapisz metryczny obraz w wybranym przez siebie formacie. Możesz wybierać spośród:*.tga, *.targa, *.tif, *.tiff, *.png, *.jpg, *.jpeg,*.jpe, *.jfif, *.jp2,*.jxr,*.hdp, *.wdp, *.webp, *.bmp, *.dib. Dopasuj według własnych potrzeb parametry jakości oraz rozmiar pliku.

Wszystkie materiały wyeksportowane w PHOTORECT są kompatybilne z pozostałymi programami CYBID. Materiały filmowe można wykorzystać w programie V-SIM do synchronizacji z przygotowaną symulacją, ortofotografie zostaną wczytane do projektu w skali rzeczywistej, a pojedyncze klatki przydadzą się jako materiał do prowadzenia analiz prędkości.